Privacyverklaring

PIANOLESONLINE.COM

Laatst gewijzigd: 17 mei 2018

Versie: 1.0

Wij vinden het heel belangrijk dat er zorgvuldig en correct met de privacy van onze leden wordt omgegaan. Van alle bezoekers van pianolesonline.com en de daarbij horende ledenomgeving leden.pianolesonline.com, zal PIANOLESONLINE.COM de privacy beschermen.

Doordat de verwerking van persoonsgegevens volledig gebeurt in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy die hierop van toepassng is, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, wordt de rechtsverhouding tussen jou en PIANOLESONLINE.COM beheerst door Nederlands recht.

Verwerker

PIANOLESONLINE.COM (eenmanszaak), gevestigd aan Zegelvlinderstraat 8, 2805KT te Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PIANOLESONLINE.COM levert online piano & keyboard lesvideo’s en een forum community via een digitale ledenomgeving. Om deze dienst te kunnen leveren verwerken wij je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor gratis leden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres

Voor betalende leden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

PIANOLESONLINE.COM verzamelt persoonsgegevens wanneer je:

 • Gebruik maakt van onze ledensite.
 • Je inschrijft voor onze mailinglijst.
 • Contact opneemt met de helpdesk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PIANOLESONLINE.COM verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en aan te melden met behulp van een e-mailadres en wachtwoord.
 • Het leveren van support via onze helpdesk en/of e-mail.
 • PIANOLESONLINE.COM verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PIANOLESONLINE.COM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij het verzoek om je account volledig te verwijderen, worden je persoonlijke gegevens binnen 4 weken na dit verzoek verwijderd.

Het kan zijn dat je na verwijdering van je account nog wel een nieuwsbrief van ons ontvangt. Deze kan je te allen tijde stopzetten door middel van de uitschrijflink die in elke mailing wordt meegezonden.

Delen van je persoonsgegevens met derden

PIANOLESONLINE.COM zal je persoonlijke data nooit verkopen of verhuren aan derden. Wel kan PIANOLESONLINE.COM data verstrekken aan bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht voor diensten die verbonden zijn aan onze ledenwebsite. Hiervoor sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PIANOLESONLINE.COM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Voor een overzicht van partijen waarmee wij samenwerken en een verwerkersovereenomst hebben gesloten / of nog gaan sluiten, kun je kijken op onze partners pagina.

LET OP: nog niet alle derden met wie wij samenwerken, hebben op het moment van publiceren van deze privacyverklaring aan de verplichtingen voor de AVG voldaan. Op de partners pagina vind je de status en links naar de privacyverklaringen van onze partners.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of dienstverlening van PIANOESONLINE.COM is niet gericht op activiteiten waardoor de verwerking van bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Verder heeft onze website en/of dienstverlening niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Vanaf 25 mei hebben wij een nieuw aanmeldformulier op de website waarbij door middel van een checkbox expliciet aangegeven moet worden dat de inschrijver ouder dan 16 is of toestemming heeft van ouders of voogd. Met deze maatregel streven wij ernaar te voldoen aan de wetgeving. Omdat leeftijd voor ons niet met zekerheid te controleren is, raden wij ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pianolesonline.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PIANOLESONLINE.COM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@pianolesonline.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te bewerken of te (laten) verwijderen. Het inzien en bewerken kun je zelf doen via de instellingen van jouw account en via de links onder onze nieuwsbrieven. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pianolesonline.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. PIANOLESONLINE.COM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PIANOLESONLINE.COM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

PIANOLESONLINE.COM maakt gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over bezoekers van onze website en hoe effectief onze marketing campagnes zijn. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens en we hebben maatregelen genomen dat deze gegevens op een privacy vriendelijke manier worden verwerkt:

 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.
 • Je IP-adres wordt geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren.
 • Het is Google nirt toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten in combinatie met Google Analtyics cookies.
 • De standaardinstelling om gegevens te delen met Google is uitgezet.
 • Gegevens van Google Analytics cookies worden beveiligd (versleuteld) verstuurd.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Indien PIANOLESONLINE.COM mocht besluiten deze privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze privacyverklaring. Wij raden je daarom aan regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van PIANOLESONLINE.COM dan kan je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@pianolesonline.com