Artikel 1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden van PianolesOnline.com zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker aangegaan met PianolesOnline.com.

1.2 Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker het elektronisch aanvraagformulier heeft ingevuld en verzonden.

1.3 Bij het sluiten van een overeenkomst met PianolesOnline.com aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.

Artikel 2 Misbruik

2.1 Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is PianolesOnline.com gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en het account van de gebruiker te sluiten.

2.2 Indien PianolesOnline.com schade oploopt door misbruik van de gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op de gebruiker.

2.3 PianolesOnline.com heeft het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker te weigeren of te blokkeren.

Artikel 3 Opzeggen overeenkomst

De gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Wanneer de gebruiker opzegt binnen 30 dagen na aankoop, heeft gebruiker recht op een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag. Stuur een e-mail naar info@pianolesonline.com om op te zeggen.

Artikel 4 Overmacht

4.1 Onder overmacht wordt een onvoorziene omstandigheid verstaan, die niet aan PianolesOnline.com kan worden toegerekend. Het gaat hierbij onder meer om werkstaking, brand, oorlog, bedrijfsstoringen.

4.2 De schade die de gebruiker door de overmachtsituatie oploopt kan hij niet verhalen op PianolesOnline.com.

Artikel 5 Vermelding

PianolesOnline.com behoudt zich het recht om in bepaalde berichten en/of inhoud een verwijzing te plaatsen naar PianolesOnline.com

Artikel 6 Geschillen

6.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 7 Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.